Geen borg, geen gedoe Gratis annuleren Levering door heel Nederland Retourlabel bijgesloten De leukste avonturen!

Privacy verklaring

Hier vindt u de privacy verklaring die hoort bij onze dienstverlening en onze website.

Ons Privacybeleid bij huurenavontuur

Bij huurenavontuur zijn we grote waarde aan uw privacy. Wij verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening en behandelen uw informatie met de grootst mogelijke zorg. Wij zullen uw gegevens nooit voor logische doeleinden aan derden verstrekken.

Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarbij behorende diensten van huurenavontuur. Het is van kracht vanaf 25 mei 2018, en met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van identieke versies. In dit Privacybeleid beschrijven we welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en onder welke voorwaarden we deze defecte met derden kunnen delen. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons heeft gefinancierd. Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons. Onze onderzoeken vinden u aan het einde van dit beleid.

Gegevensverwerking

Duidelijk kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot deze gegevens.

Onze website

Onze website is ontwikkeld met behulp van software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor onze dienstverlening worden gedeeld met Woocommerce. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zal uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Op basis van onze overeenkomst met Woocommerce zijn ze verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen, waaronder SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Woocommerce gebruikte cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, maar er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen. Woocommerce vergroot zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern om de dienstverlening verder te verbeteren.

Gmail

Voor ons regulier zakelijk e-mailverkeer maken we gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en functionele maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak, en we behandelen al ons e-mailverkeer.

Mollie

Voor het verwerken van betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens, zoals uw opgenomen nummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie gebruikt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle genoemde redenen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor ze derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan toegestaan ​​op grond van wettelijke termijnen.

Beoordelingen

Nadat we onze diensten aan u hebben geleverd, hebben we een beoordeling nodig achter te laten op onze website, al dan niet met een foto. U bent vrij om dit te doen, maar we gebruiken de door u ingevulde gegevens (voor- en achternaam) die u invult bij het schrijven van de beoordeling. De beoordeling wordt openbaar geplaatst op onze website en kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals op sociale media, etc.

PostNL / Myparcel / DPD

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD, Myparcel en PostNL om de leveringen uit te voeren. Daarom moeten wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met DPD, PostNL en Myparcel. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD / PostNL / Myparcel deelnemers inschakelt, worden uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.

E-boekhouden administratie

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van Moneybird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen. Moneybird is verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens behandelen. Moneybird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doelstellingen dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn gebonden aan geheimhouding op basis van overeenkomsten tussen hen en ons, een eed van wettelijke bevoegdheid.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens, zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we op grond van een wettelijke plicht verplicht zijn om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In dat geval zijn we verplicht uw gegevens te delen, maar we zullen binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt ons hiertegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u geen duidelijk gebruik meer wilt maken van onze diensten. Als u dit aan ons meldt, hebben we dit ook als een verzoek om uw gegevens te verwijderen. Op basis van verplichte administratieve verplichtingen moeten we facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, en deze gegevens zullen we dus bewaren zolang de verplichte termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die we in verband met uw opdracht hebben geproduceerd.

Uw rechten

Op basis van de dubbele Nederlandse en Europese wetgeving heeft u ook bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens betrokken die door ons of namen ons worden verwerkt. impliciet leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn tot uw persoon in te zien. U kunt een verzoek tot indienen door dit aan ons totaal te maken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, met vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn tot uw persoon te laten aanpassen. U kunt een verzoek tot rectificatie indienen door dit aan ons te maken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn tot uw persoon te laten lastig. U kunt een verzoek tot beperking indienen door dit aan ons te maken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn tot uw persoon, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek tot overdraagbaarheid indienen door dit aan ons te maken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u afschriften van de oplossing van alle gegevens over u die we hebben verwerkt of die in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. In dat geval kunnen we waarschijnlijk onze dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer gegarandeerd kan zijn.

Recht van bezwaar en overige rechten

In sommige gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of namen huurenavontuur. Als u een bezwaar maakt, zullen we de gegevensverwerking stopzetten in de verwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen we afschriften en/of praktische van gegevens afschrijven die we verwerken aan u ter beschikking stellen en de verwerking definitief stoppen. U heeft ook het recht om niet te worden aan een ingewikkelde individuele verwerking van profilering uitgevoerd. Wij verwerken uw gegevens niet op een manier die dit recht van toepassing maakt. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met ons op.

Cookies

Google Analytics

Op onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht om op grond van onbeperkte wet- regelgeving en inzage te geven in deze gegevens. We hebben Google niet toegestaan ​​de indirecte analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derde partijen

Als softwareoplossingen van derde partijen cookies gebruiken, staat dit vermeld in dit privacybeleid.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden altijd het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe vertrouwelijke gevolgen heeft voor de manier waarop we gegevens verzamelen over u verwerken, zullen we deze per e-mail op de hoogte stellen.